TITUS
Codex Assemanianus
Part No. 4
Previous part

Chapter: 4 
Verse: 1  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   въӡведенъ бъис҃ и҃с · д҃хмъ въ поустъинѭ · ӣскоуситъ сѧ от҃ диѣ̄вола ·
   
ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⰵⱀⱏ ⰱⱏⰻⱄ҃ ⰻ҃ⱄ · ⰴ҃ⱈⰿⱏ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰻⱀⱙ · ⰻ̄ⱄⰽⱁⱆⱄⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅ҃ ⰴⰻⱑ̄ⰲⱁⰾⰰ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ пості сѧ дьнии к҃ ӣ нощиӣ к҃ те · послѣді же · въӡьа̄лк̄а ·
   
ⰻ̄ ⱂⱁⱄⱅⰹ ⱄⱔ ⰴⱐⱀⰻⰻ ⰽ҃ ⰻ̄ ⱀⱁⱎⱅⰻⰻ̄ ⰽ҃ ⱅⰵ · ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⰹ ⰶⰵ · ⰲⱏⰸⱐⰰ̄ⰾⰽ̄ⰰ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ прістѫпль ӣскоусітель рече е̄моу · А̄ще с҃нъ е̄си б҃жіи · рьци да камение̄ се хлѣби бѫдѫт҃ ·
   
Ⰻ̄ ⱂⱃⰹⱄⱅⱘⱂⰾⱐ ⰻ̄ⱄⰽⱁⱆⱄⰹⱅⰵⰾⱐ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ · Ⰰ̄ⱎⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⰵ̄ⱄⰻ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⱃⱐⱌⰻ ⰴⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ̄ ⱄⰵ ⱈⰾⱑⰱⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅ҃ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
·· о̄нъ же ·:· вставъ рече · Пісано е̄стъ · не о̄ хлѣбѣ е̄диномъ жівъ бѫдетъ ч҃лкъ · нъ ӣ о̄ вьсѣкомъ г҃лѣ · ӣсх̄одѧщиӣмъ · ӣӡъ о̄устъ б҃жіи ·
   
·· ⱁ̄ⱀⱏ ⰶⰵ ·:· ⰲⱄⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · Ⱂⰹⱄⰰⱀⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ · ⱀⰵ ⱁ̄ ⱈⰾⱑⰱⱑ ⰵ̄ⰴⰻⱀⱁⰿⱏ ⰶⰹⰲⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ · ⱀⱏ ⰻ̄ ⱁ̄ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱑ · ⰻ̄ⱄⱈ̄ⱁⰴⱔⱎⱅⰻⰻ̄ⰿⱏ · ⰻ̄ⰸⱏ ⱁ̄ⱆⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тогда поѧ̄т[ъ]и діѣ̄волъ · въ с҃тъі градъ · Ӣ постави ӣ на крілѣ ц҃рковьнѣа̄м -
   
Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⱔ̄ⱅ[ⱏ]ⰻ ⰴⰹⱑ̄ⰲⱁⰾⱏ · ⰲⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰹ ⰳⱃⰰⰴⱏ · Ⰻ̄ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰻ̄ ⱀⰰ ⰽⱃⰹⰾⱑ ⱌ҃ⱃⰽⱁⰲⱐⱀⱑⰰ̄ⰿ -

Verse: 6  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ рече е̄моу а̄ще с҃нъ е̄сі б҃жіи · връѕі сѧ ниӡоу · Пісано бо е̄стъ · ѣ̄ко а̄н҃ђломъ своӣмъ ӡаповѣстъ о̄ тебѣ · ӣ на рѫкахъ въӡьмѫтъ тѧ · да не прѣтъкнеши о̄ камень ногъи твое̄ѧ̄ ·
   
ⰻ̄ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰰ̄ⱎⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⰵ̄ⱄⰹ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰲⱃⱏⰷⰹ ⱄⱔ ⱀⰻⰸⱁⱆ · Ⱂⰹⱄⰰⱀⱁ ⰱⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ · ⱑ̄ⰽⱁ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻ̄ⰿⱏ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ ⱁ̄ ⱅⰵⰱⱑ · ⰻ̄ ⱀⰰ ⱃⱘⰽⰰⱈⱏ ⰲⱏⰸⱐⰿⱘⱅⱏ ⱅⱔ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⱅⱏⰽⱀⰵⱎⰻ ⱁ̄ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱀⱁⰳⱏⰻ ⱅⰲⱁⰵ̄ⱔ̄ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Рече е̄моу ӣс҃ъ · пакъи писано е̄стъ · не ӣскоусиши г҃а б҃а свое̄го ·
   
Ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ · ⱀⰵ ⰻ̄ⱄⰽⱁⱆⱄⰻⱎⰻ ⰳ҃ⰰ ⰱ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵ̄ⰳⱁ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Пакъі поѧ̄тъі діѣ̄волъ · на горѫ въисокѫ ѕѣло · ӣ покаӡа е̄моу всѣ̄ ц҃рствіѣ̄ въсего мира · ӣ славѫ ӣхъ ·
   
Ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱁⱔ̄ⱅⱏⰹ ⰴⰹⱑ̄ⰲⱁⰾⱏ · ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰲⱏⰻⱄⱁⰽⱘ ⰷⱑⰾⱁ · ⰻ̄ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰲⱄⱑ̄ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰹⱑ̄ ⰲⱏⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ · ⰻ̄ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰻ̄ⱈⱏ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ рече е̄моу · въса сіӣ тебѣ да̄мъ · а̄ште падъ поклониши ми сѧ ·
   
ⰻ̄ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ · ⰲⱏⱄⰰ ⱄⰹⰻ̄ ⱅⰵⰱⱑ ⰴⰰ̄ⰿⱏ · ⰰ̄ⱎⱅⰵ ⱂⰰⰴⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⰻ ⰿⰻ ⱄⱔ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тогда̄ рече е̄моу ӣс҃ъ · о̄тіди сотоно · Писано бо е̄стъ · г҃ю б҃оу свое̄моу поклониши сѧ · ӣ томоу е̄диномоу послоужиші ·
   
Ⱅⱁⰳⰴⰰ̄ ⱃⰵⱍⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱁ̄ⱅⰹⰴⰻ ⱄⱁⱅⱁⱀⱁ · Ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰱⱁ ⰵ̄ⱄⱅⱏ · ⰳ҃ⱓ ⰱ҃ⱁⱆ ⱄⰲⱁⰵ̄ⰿⱁⱆ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⰻ ⱄⱔ · ⰻ̄ ⱅⱁⰿⱁⱆ ⰵ̄ⰴⰻⱀⱁⰿⱁⱆ ⱂⱁⱄⰾⱁⱆⰶⰻⱎⰹ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
тогда ӣ о̄стави діѣ̄волъ · ӣ се прист̄ѫпішѧ а̄н҃ђли б҃жіӣ · и слоужаа̄хѫ е̄мо҃у ·· · -
   
ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻ̄ ⱁ̄ⱄⱅⰰⰲⰻ ⰴⰹⱑ̄ⰲⱁⰾⱏ · ⰻ̄ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅ̄ⱘⱂⰹⱎⱔ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⰻ ⰱ҃ⰶⰹⰻ̄ · ⰻ ⱄⰾⱁⱆⰶⰰⰰ̄ⱈⱘ ⰵ̄ⰿⱁ҃ⱆ ·· · -

Verse: 12  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
слъішавъ ӣс҃ъ · ѣ̄ко ӣо̄а̄нъ прѣданъ бъіс҃ · о̄тіде въ галилеѭ̄ ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱑ̄ⰽⱁ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄ҃ · ⱁ̄ⱅⰹⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ̄ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
о̄ставль наӡаретъ · ӣ пришедъ въсели сѧ · въ каперн̄ао̄умъ · въ поморие̄ въ прѣдѣлѣхъ ӡавьлоніихъ · ӣ невт̄алімл҃ихъ ·
   
ⱁ̄ⱄⱅⰰⰲⰾⱐ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⱏ · ⰻ̄ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏⱄⰵⰾⰻ ⱄⱔ · ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱀ̄ⰰⱁ̄ⱆⰿⱏ · ⰲⱏ ⱂⱁⰿⱁⱃⰻⰵ̄ ⰲⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱑⱈⱏ ⰸⰰⰲⱐⰾⱁⱀⰹⰻⱈⱏ · ⰻ̄ ⱀⰵⰲⱅ̄ⰰⰾⰹⰿⰾ҃ⰻⱈⱏ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Да събѫдетъ сѧ · реченое̄ ӣсаӣ᾽е̄мъ п҃рркмъ г҃лщемъ ·
   
Ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ̄ ⰻ̄ⱄⰰⰻ̄᾽ⰵ̄ⰿⱏ ⱂ҃ⱃⱃⰽⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵⰿⱏ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӡ̄емл҃ѣ̄ ӡавлона ӣ ӡем̄л҃ѣ̄ невт̄алімѣ · пѫтъ морѣ о̄б онъ полъ ӣо̄рда̄н̄а · галілеа̄ ѧ̄̄҃ӡкъ ·
   
ⰸ̄ⰵⰿⰾ҃ⱑ̄ ⰸⰰⰲⰾⱁⱀⰰ ⰻ̄ ⰸⰵⰿ̄ⰾ҃ⱑ̄ ⱀⰵⰲⱅ̄ⰰⰾⰹⰿⱑ · ⱂⱘⱅⱏ ⰿⱁⱃⱑ ⱁ̄ⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰻ̄ⱁ̄ⱃⰴⰰ̄ⱀ̄ⰰ · ⰳⰰⰾⰹⰾⰵⰰ̄ ⱔ̄̄҃ⰸⰽⱏ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
людіе̄ сѣдѧщи᾽и въ тьмѣ відѣшѧ свѣт҃ веліӣ · ӣ сѣдѧдѧщиӣ въ странѣ свѣт҃ въсіѣ̄ ӣмъ ·
   
ⰾⱓⰴⰹⰵ̄ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰻ᾽ⰻ ⰲⱏ ⱅⱐⰿⱑ ⰲⰹⰴⱑⱎⱔ ⱄⰲⱑⱅ҃ ⰲⰵⰾⰹⰻ̄ · ⰻ̄ ⱄⱑⰴⱔⰴⱔⱎⱅⰻⰻ̄ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱑ ⱄⰲⱑⱅ҃ ⰲⱏⱄⰹⱑ̄ ⰻ̄ⰿⱏ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ѡт҃ толѣ начѧтъ ӣс҃ъ · проповѣдати ӣ г҃лати · Покаӣте сѧ пріближи бо сѧ ц҃рство н҃бсное̄ ·· -
   
ⱉⱅ҃ ⱅⱁⰾⱑ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ⰻ̄ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ · Ⱂⱁⰽⰰⰻ̄ⱅⰵ ⱄⱔ ⱂⱃⰹⰱⰾⰻⰶⰻ ⰱⱁ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⱁ ⱀ҃ⰱⱄⱀⱁⰵ̄ ·· -

Verse: 18  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ходѧ ӣс҃ъ при морі галіле᾽истѣа̄мь · відѣ дъва брата · сімона наріцаемаа̄го петра · Ӣ анд̄реа̄ брата е̄го · въмѣтаѭ̄ща мрѣжѧ въ море · бѣсте бо ловц̄а ·
   
ⱈⱁⰴⱔ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰹ ⰳⰰⰾⰹⰾⰵ᾽ⰻⱄⱅⱑⰰ̄ⰿⱐ · ⰲⰹⰴⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ · ⱄⰹⰿⱁⱀⰰ ⱀⰰⱃⰹⱌⰰⰵⰿⰰⰰ̄ⰳⱁ ⱂⰵⱅⱃⰰ · Ⰻ̄ ⰰⱀⰴ̄ⱃⰵⰰ̄ ⰱⱃⰰⱅⰰ ⰵ̄ⰳⱁ · ⰲⱏⰿⱑⱅⰰⱙ̄ⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ · ⰱⱑⱄⱅⰵ ⰱⱁ ⰾⱁⰲⱌ̄ⰰ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣ рече ӣма грѧдѣта по мьнѣ · Ӣ сътворѭ въі ловца ч҃комъ · О̄на же абие̄ о̄ставлъша мрѣжѧ по немъ ӣдете ·
   
Ⰻ̄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ̄ⰿⰰ ⰳⱃⱔⰴⱑⱅⰰ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ · Ⰻ̄ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ⰲⱏⰹ ⰾⱁⰲⱌⰰ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ · Ⱁ̄ⱀⰰ ⰶⰵ ⰰⰱⰻⰵ̄ ⱁ̄ⱄⱅⰰⰲⰾⱏⱎⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱏ ⰻ̄ⰴⰵⱅⰵ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ прѣшедъ о̄тъ тѫдѣ · о̄уӡьрѣ ӣна дъва братр̄а · ӣа̄кова с҃на ӡеведео̄ва ӣ ӣо̄а̄на бра[та] его · въ кораби · съ ӡеведео̄мъ о҃цмъ е̄ю̄ ӡавѧӡаѭ̄ща мрѣжѧ сво᾽ѧ · ӣ въӡьва ѣ̄ ·
   
ⰻ̄ ⱂⱃⱑⱎⰵⰴⱏ ⱁ̄ⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ · ⱁ̄ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰻ̄ⱀⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃ̄ⰰ · ⰻ̄ⰰ̄ⰽⱁⰲⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁ̄ⰲⰰ ⰻ̄ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱀⰰ ⰱⱃⰰ[ⱅⰰ] ⰵⰳⱁ · ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰻ · ⱄⱏ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁ̄ⰿⱏ ⱁ҃ⱌⰿⱏ ⰵ̄ⱓ̄ ⰸⰰⰲⱔⰸⰰⱙ̄ⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱄⰲⱁ᾽ⱔ · ⰻ̄ ⰲⱏⰸⱐⰲⰰ ⱑ̄ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
о̄на а̄біе̄ о̄ставлъша корабь ӣ о̄ц҃а свое̄го · по немь ᾽идете ·
   
ⱁ̄ⱀⰰ ⰰ̄ⰱⰹⰵ̄ ⱁ̄ⱄⱅⰰⰲⰾⱏⱎⰰ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⰻ̄ ⱁ̄ⱌ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵ̄ⰳⱁ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ᾽ⰻⰴⰵⱅⰵ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
᾽и прохождаа̄ше въсѭ галілеѭ̄ ӣс҃ъ · о̄учѧ на сьнъмишиӣх · ӣ проповѣдаѧ̄ е̄в҃ђлие̄ ц҃рстви҃ю̄ · ӣ ӣцѣлѣѧ въсѣкъ недѫгь · ӣ вс̄ѣкѫ ѧ̄ѕѫ въ людехъ ·· ·· -
   
᾽ⰻ ⱂⱃⱁⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̄ⱎⰵ ⰲⱏⱄⱙ ⰳⰰⰾⰹⰾⰵⱙ̄ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱁ̄ⱆⱍⱔ ⱀⰰ ⱄⱐⱀⱏⰿⰻⱎⰻⰻ̄ⱈ · ⰻ̄ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ̄ ⰵ̄ⰲ҃ⰼⰾⰻⰵ̄ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻ҃ⱓ̄ · ⰻ̄ ⰻ̄ⱌⱑⰾⱑⱔ ⰲⱏⱄⱑⰽⱏ ⱀⰵⰴⱘⰳⱐ · ⰻ̄ ⰲⱄ̄ⱑⰽⱘ ⱔ̄ⰷⱘ ⰲⱏ ⰾⱓⰴⰵⱈⱏ ·· ·· -

Verse: 25  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
въ слѣдъ ӣс҃а ӣдѫ народі мно̄ѕи · ᾽ѡ̄т галілеѧ̄ ӣ декаполѣ ᾽и от҃ ӣе҃̄рл҃ма · ӣ ӣю̄деѧ̄ · съ о̄ного полоу ӣе̄рда̄на ·
   
ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰻ̄ⱄ҃ⰰ ⰻ̄ⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴⰹ ⰿⱀⱁ̄ⰷⰻ · ᾽ⱉ̄ⱅ ⰳⰰⰾⰹⰾⰵⱔ̄ ⰻ̄ ⰴⰵⰽⰰⱂⱁⰾⱑ ᾽ⰻ ⱁⱅ҃ ⰻ̄ⰵ҃̄ⱃⰾ҃ⰿⰰ · ⰻ̄ ⰻ̄ⱓ̄ⰴⰵⱔ̄ · ⱄⱏ ⱁ̄ⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱁⱆ ⰻ̄ⰵ̄ⱃⰴⰰ̄ⱀⰰ ·
Variant: 1       
в̄ слѣд҃ ӣс҃а ӣдѫ ·· -
      
ⰲ̄ ⱄⰾⱑⰴ҃ ⰻ̄ⱄ҃ⰰ ⰻ̄ⰴⱘ ·· -
Variant: 2       
в҃ слѣд҃ ӣс҃а ӣдѫ ··
      
ⰲ҃ ⱄⰾⱑⰴ҃ ⰻ̄ⱄ҃ⰰ ⰻ̄ⰴⱘ ··
Variant: 3       
в слѣдъ ӣс҃а ӣдѫ народ ··
      
ⰲ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰻ̄ⱄ҃ⰰ ⰻ̄ⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴ ··

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Assemanianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.