TITUS
Actus Apostolorum iberice (Versio sinaitica)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 
Verse: 1  Link to gnt Link to armnt   და აღსრულებასა მას დღისა მის მეერგასისასა* იყვნეს ყოველნი ერთბამად შეკრებულ ურთიერთას,
Verse: 2  Link to gnt Link to armnt   
და იყო მეყსეულად ზეცით ოხრაჲ, ვითარცა მოწევნაჲ ქარისა სასტიკისაჲ, და აღავსო ყოველი იგი სახლი, სადა-იგი სხდეს;
Verse: 3  Link to gnt Link to armnt   
და ეჩუენნეს მათ განყოფანი ენათანი ვითარცა ცეცხლისანი და დაადგრა თითოეულსა კაცად-კაცადსა მათსა ზედა.
Verse: 4  Link to gnt Link to armnt   
და აღივსნეს ყოველნი სულითა წმიდითა, და იწყეს სიტყუად უცხოჲთა ენითა, ვითარცა სული იგი მისცემდა მათ სიტყუად.
Verse: 5  Link to gnt Link to armnt   
იყვნეს იერუსალჱმს დამკჳდრებულნი ჰურიანი, კაცნი ღმრთის მოშიშნი ყოველთაგან თესლთა, რომელნი არიან ცასა ქუეშე.
Verse: 6  Link to gnt Link to armnt   
და ვითარცა იყო ჴმაჲ ესე, შეკრბა სიმრავლჱ ერისაჲ და შეშფოთნა, რამეთუ ესმოდა თითოეულსა კაცად-კაცადსა მათსა თჳსი სიტყუაჲ მათი, იტყოდეს რაჲ იგინი.
Verse: 7  Link to gnt Link to armnt   
განჰკრთეს ყოველნი, დაუკჳრდა და იტყოდეს ურთიერთას: "ანუ არა აჰა ესერა ყოველნი არიან, რომელნი იტყჳან გალილეველ?
Verse: 8  Link to gnt Link to armnt   
და ვითარ ჩუენ გუესმის კაცად-კაცადსა თჳსი სიტყუაჲ ჩუენი, რომელნი ვართ?
Verse: 9  Link to gnt Link to armnt   
სპარსნი და უჟიკნი და ელამიტელნი და მკჳდრნი შოვამდინარისანი და ჰურიასტანისანი და კაბადუკიაჲსანი, პონტოჲსა და ასიაჲსანი,
Verse: 10  Link to gnt Link to armnt   
ფრიგჳაჲსა და პანფილიაჲსანი, ეგჳპტისაჲ და ადგილისა ლუბიაჲსანი კჳრინჱთ კერძონი, და მოსრულნი ჰრომნი,
Verse: 11  Link to gnt Link to armnt   
ჰურიანი და მწირნი, კრეტელნი და არაბიელნი, გუესმის სიტყუაჲ მათი ჩუენითა ენითა სიმდიდრჱ ესე ღმრთისაჲ".
Verse: 12  Link to gnt Link to armnt   
განუკჳრდებოდა ყოველთა ერთსა ერთისა თანა და იტყოდეს: "რაჲ-მე** ჰნებავს ამათ ყოფად?"
Verse: 13  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო სხუანი ეკიცხევდეს და იტყოდეს, ვითარმედ: ტკბილითა განსავსე არიან.
Verse: 14  Link to gnt Link to armnt   
დადგა პეტრე შორის ათერთმეტთა მათ და აღიმაღლა ჴმაჲ თჳსი და ეტყოდა მათ: "კაცნო ჰურიანო და ყოველნი რომელნი დამკჳდრებულ ხართ იერუსალჱმს, ესე ცხად იყავნ თქუენ შორის და ყურად იხუენით სიტყუანი ჩემნი,
Verse: 15  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ არა ვითარ თქუენ ჰგონებთ, ვითარმედ ამათ სთრავს, რამეთუ არს ჟამი დღისა ამის მესამჱ.
Verse: 16  Link to gnt Link to armnt   
არამედ** ესე არს თქუმული იგი წინაჲსწარმეტყუელისა მიერ იოველისი:
Verse: 17  Link to gnt Link to armnt   
"და იყოს ამისა შემდგომად, იტყჳს უფალი ღმერთი, მივჰფინო* სულისაგან ჩემისა ყოველსა ზედა ჴორციელსა და წინაჲსწარმეტყუელებდენ ძენი თქუენნი და ასულნი თქუენნი, და ჭაბუკნი თქუენნი ხილვასა იხილვიდენ, და მოხუცებულთა თქუენთა ჩუენებით განეცხადოს,
Verse: 18  Link to gnt Link to armnt   
და მონათა ჩემთა ზედა და მჴევალთა* მათ დღეთა სულისაგან ჩემისა და წინაჲსწარმეტყუელებდენ.
Verse: 19  Link to gnt Link to armnt   
და ვსცე ნიშებ ცათა შინა და სასწაულ* ქუეყანასა ზედა სისხლი და ცეცხლი და არმური კუამლისაჲ;
Verse: 20  Link to gnt Link to armnt   
მზჱ გარდაიქცეს ბნელად და მთოვარჱ სისხლად პირველ მოსლვადმდე დღისა მის უფლისაჲსა დიდისა და განჩინებულისა.
Verse: 21  Link to gnt Link to armnt   
და იყოს, ყოველმან რომელმან ჰხადოს სახელსა უფლისასა, ცხონდეს".
Verse: 22  Link to gnt Link to armnt   
კაცნო ისრაიტელნო, ისმინენით* სიტყუანი ჩემნი*. ესე იესუ ნაზარეველი*, კაცი განჩინებული ღმრთისა მიერ თქუენდა მიმართ ძალითა და ნიშებითა* და სასწაულებითა, რომელი-იგი ქმნა მის მიერ ღმერთმან შორის თქუენსა, ვითარცა-ეგე თქუენ უწყით,
Verse: 23  Link to gnt Link to armnt   
ესე განჩინებულითა* ზრახვითა და წინაჲსწარ ცნობითა ღმრთისაჲთა და განცემითა ჴელთა* ურჩულოთაჲთა* შემშჭუალეთ და მოჰკალთ,
Verse: 24  Link to gnt Link to armnt   
რომელი ღმერთმან აღადგინა, და დაჰჴსნნა* სალმობანი სიკუდილისანი, რამეთუ ვერ შესაძლებელ იყო დაყენებაჲ მისი მის მიერ,
Verse: 25  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ დავით იტყჳს მისთჳს: "წინაჲსწარ ვხედევდ* უფალსა, წინაშე ჩემსა არს მარადის, რამეთუ მარჯულ ჩემსა არს, რაჲთა არა შევიძრა;
Verse: 26  Link to gnt Link to armnt   
ამისთჳს განიხარა გულმან ჩემმან და იხარებდა ენაჲ ჩემი უფროჲს**, ჴორცთაცა ჩემთა დაიმკჳდრონ სასოებით.
Verse: 27  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ არა დაუტეო სული ჩემი ჯოჯოხეთს, არცა ვსცე წმიდასა შენსა ხილვად განსახრწნელი;
Verse: 28  Link to gnt Link to armnt   
მაუწყენ მე, უფალო*, გზანი შენნი ცხორებისანი და აღმავსო მე სიხარულითა პირისა შენისაჲთა".
Verse: 29  Link to gnt Link to armnt   
კაცნო ძმანო, ჯერ-არს თქუმად განცხადებულად თქუენდა მიმართ მამადმთავრისა დავითისთჳს, რამეთუ აღესრულა და დაეფლა და საფლავი მისი არს ჩუენ შორის ვიდრე დღენდელად დღედმდე*.
Verse: 30  Link to gnt Link to armnt   
წინაჲსწარმეტყუელი იყო და იცოდა, რამეთუ ფიცით ეფუცა მას ღმერთი ნაყოფისაგან მუცლისა მისისა აღდგინებად ქრისტჱ და დაჯდომად საყდართა მისთა.
Verse: 31  Link to gnt Link to armnt   
წინაჲსწარ აუწყებდა და იტყოდა* აღდგომისათჳს ქრისტჱსისა, რამეთუ არა დაშთა სული მისი ჯოჯოხეთს და არცა იხილეს ჴორცთა მისთა განსარყუნელი.
Verse: 32  Link to gnt Link to armnt   
ესე იესუ აღადგინა ღმერთმან, რომლისათჳს ვართ ჩუენ ყოველნი მოწამე;
Verse: 33  Link to gnt Link to armnt   
მარჯუენითა ღმრთისაჲთა აღმაღლდა* და აღთქუმაჲ სულისაჲ მოიღო მამისაგან, მოჰფინა ესე, რომელსა** თქუენ ჰხედავთ და გესმის;
Verse: 34  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ არა დავით აღმაღლდა ცად; იტყჳს იგივე: "ჰრქუა უფალმან უფალსა ჩემსა: დაჯედ მარჯუენით ჩემსა,
Verse: 35  Link to gnt Link to armnt   
ვიდრემდე დავსხნე მტერნი შენნი ქუეშე ფერჴთა შენთა".
Verse: 36  Link to gnt Link to armnt   
განცხადებულად უწყოდენ ყოველმან სახლმან ისრაჱლისამან, რამეთუ უფალ და ცხებულ ყო იგი ღმერთმან, ესე იესუ, რომელი თქუენ ჯუარს-აცუთ".
Verse: 37  Link to gnt Link to armnt   
ესმა რაჲ ესე, შეინანეს გულითა და* ჰრქუეს პეტრეს და სხუათა მოციქულთა: "და* რაჲ-მე** ვყოთ, კაცნო ძმანო?".
Verse: 38  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო პეტრე ჰრქუა მათ: "შეინანეთ, და ნათელ-იღენ კაცად-კაცადმან თქუენმან სახელითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსითა მისატევებელად ცოდვათა თქუენთა, და მოიღოთ თქუენ აღთქუმაჲ იგი სულისა წმიდისაჲ;
Verse: 39  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ თქუენი არს აღთქუმაჲ და შვილთა თქუენთაჲ და ყოველთა შორიელთაჲ, რომელთა მოუწოდის უფალმან ღმერთმან ჩუენმან".
Verse: 40  Link to gnt Link to armnt   
და სხჳთა სიტყჳთა მრავლითა უწამებდა, ჰლოცვიდა მათ და ეტყოდა: "განერენით ნათესავისა ამისგან დრკუჲსა*".
Verse: 41  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო მათ მხიარულად შეიწყნარეს სიტყუაჲ მისი, და ნათელ-იღეს მას დღესა შინა ვითარ სამ ათას ოდენ.
Verse: 42  Link to gnt Link to armnt   
და იყვნეს განკრძალულ მოძღურებასა მას მოციქულთასა და ზიარებასა და კურთხევასა და ლოცვასა.
Verse: 43  Link to gnt Link to armnt   
იყო ყოველსა ზედა სულსა შიში; მრავალი ნიშები და სასწაულები მოციქულთა მიერ იქმნებოდა იერუსალჱმს; შიში დიდი იყო მათ ყოველთა ზედა.
Verse: 44  Link to gnt Link to armnt   
ყოველნივე მორწმუნენი იყვნეს ერთბამად და აქუნდა ყოველივე* ზოგად;
Verse: 45  Link to gnt Link to armnt   
*დაბნებსა და მონაგებსა განჰყიდდეს და განუყოფდეს მას ყოველთა, ვითარცა რაჲ ვის უჴმდა.
Verse: 46  Link to gnt Link to armnt   
დღითი-დღედ განკრძალულ იყვნეს ტაძარსა მას შინა, აკურთხევდეს სახლ-მდაბრ პურსა და მიიღებდეს საზრდელსა მხიარულითა* და განმარტებულითა გულითა;
Verse: 47  Link to gnt Link to armnt   
აქებდეს ღმერთსა და აქუნდა მადლი ყოვლისა მიმართ ერისა.
Verse: 48  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო უფალი შესძინებდა ცხორებულთა მათ უფროჲს დღითი-დღედ ეკლესიასა.
Next partThis text is part of the TITUS edition of Actus Apostolorum iberice (Versio sinaitica).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.