TITUS
Biblia Udica: Novum Testamentum
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 
Ⴁულ 2


Verse: 1  Link to rntLink to armntLink to giornt   ევახთე Ⴈსუს ბანექი Ⴅიჶლეემა ჯუჰუტღოი, Ⴈროდ ფასჭაღუნ ვა̈დინალ, არიყუნ Ⴈერუსალიმა ბილიჯიუხ ბეჺღჭეღალ აჺმეჺხო ვაჺ ფიყუნ:
   
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:

Verse: 2  Link to rntLink to armntLink to giornt   
მა ბაქიო ფასჭაღ ჯუჰუტღოი? შეტაბახტინთე ია აიაკე შეტა ჴაბუნახ ბეჺღჭეღალაჭ, ვაჺ არეიან შოტუ ბულკოწბესან.
   
где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

Verse: 3  Link to rntLink to armntLink to giornt   
მეტუხ იბაქი Ⴈროდ ფასჭაღ ბირდა̈ნ საგანუხონებაქი, ვაჺ ბუ̈თუ̈ნ Ⴈერუსალიმ შოტხოლ.
   
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

Verse: 4  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ გირბი ბუ̈თუ̈ნ ქალა ბეინშˊღოხ ვაჺ ქა̈ღზაბატღოხ ხალხნაი, ხაბარრეაყი შოტღოხო: მა გა̈რა̈გ ბაქანე Ⴞრისტოს?
   
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?

Verse: 5  Link to rntLink to armntLink to giornt   
შოტღონალ ფიყუნ შოტუ: Ⴅიჶლეემა ჯუჰუტღოი, შეტაბახტინთე ცამნე მეთა̈რ ფეხამბარახო:
   
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка:

Verse: 6  Link to rntLink to armntLink to giornt   
უნალ Ⴅიჶლეემა კულ Ⴈუდუნ, ეკალენ ქამასი თენ ქალატღოხო Ⴈუდუნ, შეტაბახტინთე ვახო ჭეღალლე ქალაო, მატინთე ჩხარკესტალლე ბეზ ადამარღოხ Ⴈზრაილა.
   
и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.

Verse: 7  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ტევახტა Ⴈროდენ ბილიჯიღოხ ჭაპკინ კალფი, აბატუბაქი შოტღოხო ჴაბუნ აკესუნუნ ვა̈დინახ
   
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды

Verse: 8  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ იაყაბი შოტღოხ Ⴅიჶლეემა ფინე: თაქენან განენ აბაყავაჺბაქი აილუნ ბახტინ, ევახთე ბოჺღაჺნანბო ზა აბაბაქესტანან. შეტაბახტინთე ზუალ თაღაზ ბულ კოწბესუნ შოტუ.
   
и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.

Verse: 9  Link to rntLink to armntLink to giornt   
შოტღონ ფასჭაღა იმუხლახი თაყუნცი: ვაჺ მე ჴაბუნალ, მატუხთე აყოკე შოტღო ბეჺღჭეღალაჭ. თანესაი შოტღოხო ბეშˊ. ეთა̈რ ახრახ არი ჩურრეფი მე განე ლახო, მაათე ბუნეი აელ.
   
Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.

Verse: 10  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ჴაბუნახ აკესხოლან შონორ მუჺჴყუნბაქი გო̈ლო̈ ქალა მუჺჴლუჺღენ,
   
Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

Verse: 11  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ კუა ბაესხოლან აყოკი აილახ Ⴋაირამახოლ, შეტა ნანახოლ, ვაჺ ბითი ბულყუნ კოწბი შოტუ; ვაჺ ჴაიფი იჩღო დო̈ვლა̈თახ, ეყუნჩერი შეტენკ ფეშქა̈შუ̈ხ: ყჷჺზჷჺლ, ქუ̈ნდუ̈რუ̈ქ ვაჺ სმირნა.
   
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Verse: 12  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ ნეპე ბოშ აყუნყი ბუირუღ, Ⴈროდუნ ტოჺღოჺლ ნუ ჴაიბაქაყუნ, ყეირი იაყენ თაყუნცი იჩღო ო̈ლქინა.
   
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Verse: 13  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ევახთე მონორ თაყუნცი მე ჶა̈რიშტა ბიხოღოი აკნეცი ნეპე ბოშ Ⴈოსიჶა ვაჺ ფინე: აიზა. აყა აილახ ვაჺ იჩ ნანახ, ტიტა Ⴄგიპტა, ტია ბაქა ზუ ვახ უკამა: შეტაბახტინთე Ⴈროდენ ბუტუყსა აილახ ჶურუყანე ბათევკესუნენ ბახტინ შოტუხ.
   
Когда же они отошли, -- се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Verse: 14  Link to rntLink to armntLink to giornt   
შეტინ აიზერი ანეყი აილახ ვაჺ იჩ ნანახ იშოუნ თანეცი Ⴄგიპტა.
   
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,

Verse: 15  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ტია ბანექი Ⴈროდ ბიამა, ბართა თამყანბაქი ბიხოღონ ფიო ფეხამბარი მუზინ, მატინთე ფენე: Ⴄგიპტახო კალზუფე ზუ ბეზ ღარახ.
   
и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Verse: 16  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ტევახტა Ⴈროდა ატუკი იჩუხ ბილიჯუღონ მასყარინალყუნ აყე, გო̈ლო̈ აჯუღონნებაქე, ვაჺ იაყანები კაწკაყუნ ბუ̈თუ̈ნ აჺილუჺღო Ⴅიჶლეემა ვაჺ იჩ ბუ̈თუ̈ნ ჰა̈ნდა̈ვა̈რმუღო, პაჺ უსენახო ბურჴი ვაჺ ოყა, ტე ვა̈დინალცირიკ მანო ვა̈დინახო აბატუბაქე ბილიჯიღოხო.
   
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

Verse: 17  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ტევახტა თამნებაქი Ⴈერემია ფეხამბარენ ფიო, მატინთე ეხნე:
   
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:

Verse: 18  Link to rntLink to armntLink to giornt   
სა̈ს Ⴐამნუ იყობაქსა, ოჺნეფსუნ, ბოჺღოჺფსუნ ვაჺ ზიზიფსუნ ქალანე; Ⴐახილენ ოჺნენეხა იჩ აჺილუჺღო ბახტინ, ვაჺ თეტუ ბუყსა აირხაინ ბაქანე, შეტაბახტინთე შონორ თეყუნ ბუ.
   
глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

Verse: 19  Link to rntLink to armntLink to giornt   
Ⴈროდ პურიტხო ოშˊა მე ჶა̈რიშტა̈ ბიხოღოი ნეპე ბოშ აკნეცი Ⴈოსიჶა, Ⴄგიპტუნ ბოშ.
   
По смерти же Ирода, -- се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте

Verse: 20  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ ეხნე: აიზა, აყა აილახ ვაჺ იჩ ნანახ, თაქე Ⴈზრაილუნ კულლუ, შეტაბახტინთე აილუნ ელმუღოხ ჶურუკალორ პურეყუნ.
   
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.

Verse: 21  Link to rntLink to armntLink to giornt   
შონო აინეზერი, ანეყი აილახ ვაჺ იჩ ნანახ, არინე Ⴈზრაილუნ კულლუ.
   
Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.

Verse: 22  Link to rntLink to armntLink to giornt   
იტუბაქი თე Ⴀრხელაენ ფასჭაღლუღნებესა Ⴈუდუნ კულლუ, Ⴈროდი იჩ ბაბა გალა, ყჷჺტუბი ტია თაისუნა; ამმა ნეპე ბოშ ბუირუღნეაყი თანეცი Ⴂალილეუნ ჰა̈ნდა̈ვა̈რმუღო.
   
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские

Verse: 23  Link to rntLink to armntLink to giornt   
ვაჺ არი ქარრეხე შა̈ჰა̈რა̈ Ⴌაზორეთ უკალ, ბართა თამყანბაქი ფეხამბარენ ფიო თე შონო Ⴌაზორეი კალეღალლე.
   
и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Biblia Udica: Novum Testamentum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.4.2021. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.